Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszej Willi, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Willa prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.

2. Klienci zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Opłaty za zakwaterowanie określa „Cennik” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Należność za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

6. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

8. W Willi obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.

9. Najmując pokój klient określa czas swego pobytu min. dwie doby. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, klient powinien zgłosić administratorowi budynku w przeddzień terminu, w którym upływa najem pokoju do godziny 18:00. Administrator, nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

10.Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

11.Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w Willi. Obowiązkowo książeczka zdrowia.

12.Za pobyt psa pobiera się opłatę w wysokości określonej przez „Cennik”.

13.Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

14.W Willi obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas nieobecności.

15.Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody administratora Willi i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

16.Klient ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

17.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać urządzeń elektrycznych, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

18.Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę przedpłaty w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia. w przypadku nie wpłacenia przedpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

19.Przedpłata zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Willi.

20.Przedpłata przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

21.Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

22.Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju klienta w godzinach 10.00-22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju klienta po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju klienta wg cen obowiązujących w dniu dokwaterownia.

23.Zabronione jest palenie tytoniu na terenie Willi.

24.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

25.Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Willi bez zwrotów kosztów.

26.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego klienta będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

27.W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, klient proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.


Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i administratora Willi.